કેરીની ચોરી

વાડીઓમાંથી ગાયબ થઇ રહી હતી કેરીઓ, તપાસ કરી તો જાણવા મળી એવી ઘટના કે…

અવારનવાર આપણે સૌ ચોરીના કિસ્સા વિશે સાંભળતા હશું. જેમાં ક્યારેક ચોર ભગવાનનો પણ ડર રાખ્યા વગર મંદિરમાંથી ચોરી કરતો હોય છે.સુરતમાં ચોરીના કિસ્સાઓમાં સતત વધારો…