કેરી ભાવ

કેરીના રસિયાઓ… વાટે રેજો! જાણો આ વર્ષે ક્યારે અને શું ભાવે મળશે કેરી?

ગુજરાતના ગીરની કેસર કેરી દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ફળોનો રાજા ગણાતી કેરીનું તળાજામાં મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર થઇ રહ્યું છે. તળાજામાંથી અમેરિકા, કેનેડા સહીત…