કોંગ્રેસ પ્રમુખ

કોંગ્રેસની નેતાઓ બોલી ‘કોંગ્રેસનો ઐય્યાશ પ્રમુખ હેમંત સોલંકી મરે તો અડધો મહિલા મોરચો વિધવા થઇ જાય’

ગુજરાતમાં પોતાનું રાજકીય અસ્તિત્વ શોધી રહેલા હેમંત સોલંકી પોતાના રંગીનમિજાજી થી હજી પણ ઊંચા આવી રહ્યા નથી. ૬૯ વર્ષની ઉંમરે બુઢા થઈ ગયેલા હેમંત સોલંકી…