કોટડા પોલીસ સ્ટેશન લોકાર્પણ

હર્ષ સંઘવી ઢીલા અધિકારીઓ પર વરસ્યા: અમુક PI ઓને અરજીઓ વાંચવાનો સમય નથી હોતો

Home Minister Harsh Sanghvi: આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોલીસ સ્ટેશન પોતાની સાથે બનેલી ઘટના અંગે જો ફરિયાદ નોંધવા જાઈ ત્યારે એમને એક ડર મનમાં અચૂક…