કોર્ટ

ભણેલી ગણેલી છોકરીને ‘પ્રેમ લગ્ન’ મોંઘા પડી ગયા- લગ્ન પછી ખબર પડી કે તેનો પતિ પુરુષ નહિ પરંતુ… 

એક પત્નીએ પતિ પર મહિલાની જેમ જીવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ‘મારા પતિ સાંજ પડતાં જ તેમના કપાળ પર હેઈર બેન્ડ, બિંદિયા, કાનની બુટ્ટી પહેરે છે…