કોલસાના પુરવઠા

વીજ કાપના ભય વચ્ચે સરકારે આપ્યું મોટું નિવેદન, આ 4 કારણોથી દેશમાં કોલસાની કટોકટી થઇ ઉભી

દેશમાં કોલસાના પુરવઠા(Power crisis)માં સમસ્યાને કારણે, આજે કોલસા મંત્રાલયે(Ministry of Coal) વીજ કટોકટીની પરિસ્થિતિ વિશે માહિતી આપી છે, આ કટોકટી પાછળનું કારણ શું છે. તેમના…