ક્રિપ્ટોકરન્સી બિલ

ક્રિપ્ટોકરન્સી બિલ શું છે અને સરકાર ક્રિપ્ટોને કેવી રીતે કરશે નિયંત્રિત?- જાણો સમગ્ર માહિતી એક ક્લિક પર

ભારતમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી(Cryptocurrency)ને નિયંત્રિત કરવાની ઔપચારિક શરૂઆત થઈ છે. ભારત સરકારે મંગળવારે ક્રિપ્ટોકરન્સી બિલ(Cryptocurrency Bill)  રજૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. સરકાર તરફથી આ અંગેની જાહેરાત બાદ…