ક્રિપ્ટો

1 જુલાઈથી બદલવા જઈ રહ્યા છે આ ખાસ નિયમો- જેની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે

Rules to change from 1 July, 2022: એક સપ્તાહ બાદ જુલાઇ મહિનો શરૂ થશે. આ મહિનાની પહેલી તારીખથી તમારા જીવનમાં ઘણા મોટા ફેરફારો થવાના છે….