ક્રીપ્ટોકરન્સી

આ છે વિશ્વનો સૌથી મોંઘો શેર- ખરીદવા બાપદાદાના જમીન-મકાન વેચવા પડશે

આજકાલ દેશમાં યુવાનોમાં મુખ્યત્વે કરીને શેર બજાર, ક્રીપ્ટોકરન્સી જેવી દિશાઓમાં યુવાધનને ઘેલું લાગ્યું છે અને સૌં કોઈ આ વિષે અભ્યાસ કરીને આ ક્ષેત્રે માહિતી મેળવીને…