ક્લબ બાર્સેલોના

આ ખેલાડીએ ટીસ્યુ પેપરથી નાક સાફ કર્યું તો, કરોડોમાં પહોચી ગઈ કિંમત- 7.5 કરોડમાં વેચાણું આ ટીસ્યુ પેપર

પ્રખ્યાત ખેલાડીઓની વસ્તુઓની હરાજી નવી નથી, પરંતુ શું કોઈ ખેલાડીના આંસુ એટલા મહત્વના હોઈ શકે છે કે તેની કિંમત કરોડોમાં હોઈ શકે. વાસ્તવમાં આ આર્જેન્ટિનાના…