ક્વોલિફાઇડ ડોકટર

આયુર્વેદ કે એલોપથીનો વિવાદ પોતાની જગ્યાએ- સ્વાસ્થ્ય જાળવવા અને લાંબા આયુષ્ય માટે વાંચો આ ખાસ ટીપ્સ

જન્મ કે મૃત્યુ આપણા હાથમાં નથી. જન્મથી મૃત્યુના સમય સુધી તમારે શું કરવાનું છે કેવી રીતે જીવન ગાળવાનું છે તે તમારા હાથમાં છે. આજીવન તંદુરસ્તી…