ખગોળશાસ્ત્રી

આ તારીખે નક્કી છે દુનિયાનો વિનાશ… – પૃથ્વી તરફ આવી રહ્યો છે, બુર્જ ખલિફા કરતાં બે ગણો મોટો એસ્ટરોઇડ

મનુષ્ય હંમેશા અવકાશી ઘટના(Celestial phenomenon)ઓ તરફ આકર્ષાયો છે અને પૃથ્વીની આસપાસ આવી ખગોળીય ઘટના(Astronomical event)ઓ બનતી રહે છે, જેના પર ખગોળશાસ્ત્રીઓ(Astronomers) સતત નજર રાખે છે….