ખરીફ પાકો

ગુજરાતમાં 61.30 લાખ હેક્ટરમાં ખરીફ પાકોનું વાવેતર પૂર્ણ- જુઓ ક્યાં પાકનું કેટલું થયું વાવેતર

Sowing of kharif crops in Gujarat: સમગ્ર ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થતા રાજ્યમાં ૬૧.૩૦ લાખ હેક્ટરમાં ખરીફ પાકોનું વાવેતર થયું છે,જે ગતવર્ષની સરખામણીએ ૧૧૦…