ખાંભા

વાવાઝોડાની સહાયના 95 હજાર મળવાના હતા, પણ સરકારે 5 હજાર આપી ચાલતા કર્યા તો ખેડૂતે કર્યું એવું કે રૂપાણી સરકારની ઉડી મજાક

ગુજરાત રાજ્યમાં થોડા સમય પહેલા તાઉ-તે વાવાઝોડાને કારણે સૌરાષ્ટ્રમાં ખુબ જ નુકસાન થયું હતું. ઘણા લોકોના ઘરના છાપરા તો ઘણાના નળિયા પુર ઝડપે પવન અને…