ન્યુઝ માટે Hi લખી મેસેજ કરો
Home Tags પેટ્રોલ પંપ

Tag: પેટ્રોલ પંપ

પેટ્રોલ પંપ પર તમને મળે છે આ ફ્રી સુવિધાઓ-...

જયારે લોકો પેટ્રોલ પંપ પર જાય છે ત્યારે ખિસ્સા ખાલી જાય છે. કારણ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ હમેંશા વધતો રહે છે. તમે પણ...