ન્યુઝ માટે Hi લખી મેસેજ કરો
Home Tags Stem Cell

Tag: Stem Cell

વધુ એક સુરતી યુવાને કર્યું બ્લડ કેન્સરમાં રક્ષક બનતું...

માનવશરીરમાં રહેલા સ્ટેમસેલ(રક્તકણ) એ આપણે જાતે સર્જન કરેલી વસ્તુ નથી, પરંતુ તે આપણને ભગવાને આપેલી એક અમૂલ્ય ભેટ છે કે જે દસ હજારથી લઈ...

પ્રમુખસ્વામીની ચીંધેલી રાહે ચાલ્યો યુવક: બીજાનું ભલું કરવા પોતાના...

માનવશરીરમાં રહેલા સ્ટેમસેલ એ આપણે જાતે સર્જન કરેલી વસ્તુ નથી, પરંતુ તે આપણને ભગવાને આપેલી એક અમૂલ્ય ભેટ છે કે જે દસ હજારથી લઈ...