આ મંદિરમાં માત્ર ‘મન કી બાત’ સાંભળે છે દેવી માતા, બોલીને નથી માગી શકાતી મન્નત

Mundadabahmani Mata Mandir: રાજસ્થાનના નાગૌરમાં એક દેવી માતાનું મંદિર છે જ્યાં તમે બોલીને પ્રાર્થના કરી શકતા નથી અને ન તો કોઈ પ્રકારની માંગ કરી શકો…

Trishul News Gujarati News આ મંદિરમાં માત્ર ‘મન કી બાત’ સાંભળે છે દેવી માતા, બોલીને નથી માગી શકાતી મન્નત