સપનામાં રડવું કે ચીસો પાડવી શું આવનારી કોઈ ભયંકર ઘટનાની નિશાની છે? જાણો શું કહે છે સ્વપ્નશાસ્ત્ર

Swapna Shastra: સ્વપ્ન જોવું એ એક સામાન્ય પ્રક્રિયા છે. સામાન્ય રીતે દરેક વ્યક્તિ ઊંઘ દરમિયાન અલગ-અલગ પ્રકારના સપના જુએ છે. કેટલાક સપના એવા હોય છે…

Trishul News Gujarati News સપનામાં રડવું કે ચીસો પાડવી શું આવનારી કોઈ ભયંકર ઘટનાની નિશાની છે? જાણો શું કહે છે સ્વપ્નશાસ્ત્ર