ભરતીની જાહેરાત: ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની મોટી જાહેરાત, 266 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પડાઇ- જાણો કયા પદ માટે

Published on Trishul News at 3:04 PM, Thu, 15 February 2024

Last modified on February 15th, 2024 at 3:05 PM

GSSSB Recruitment: ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ(GSSSB Recruitment) દ્વારા હિસાબનીશ, પેટા હિસાબનીશ અને ઓડિટર સબ ઓડિટરની જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવશે. જેમાં પેટા હિસાબનીશ અને સબ ઓડિટરની 116 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર કરાઇ છે. તેમજ હિસાબનીશ, ઓડિટર અને પેટા તીજોરી અધિકારીની 150 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર થઇ છે.જે આજથી 1 માર્ચ સુધી વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે.

આજથી ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની શરુઆત થશે
ઉલ્લેખનીય છે કે આજથી ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની શરુઆત થશે. તેમજ 1 માર્ચ સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે. તાજેતરમાં રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતુ કે, વર્ષ 2014 થી 2023 દરમિયાન દસ વર્ષમાં સીધી ભરતીથી વિવિધ વિભાગોમાં કુલ 1,56,417 જગ્યાઓ પર ઉમેદવારોને ભરતી કરવાનું આયોજન હતું. જેની સામે ફેબ્રુઆરી 2023 સુધીમાં 1,67,255 ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત વર્ષ 2024 થી 2033 સુધીના ભરતી કેલેન્ડર બનાવવાની પ્રકિયા હાલ ચાલુ છે જેમાં આગામી સમયમાં 1.30 લાખ થી વધુ જગ્યાઓ ભરવાની દરખાસ્ત GADને મળી છે.

આગામી સમયમાં ભરતીઓ
ચાલુ વર્ષ 2024માં કુલ 21,084 જગ્યાઓ ભરવા માટે પણ વિવિધ ભરતી બોર્ડ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 7,459 જગ્યાઓ, પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા 12,000 ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા 1,625 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાં કરવામાં આવેલી ભરતી વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2022 અને 2023માં રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ વિભાગોની કુલ 35,038 જગ્યાઓ પર ઉમેદવારોને નિમણૂંક આપવામાં આવી છે. જેમાં ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વર્ગ-1 અને વર્ગ-2ની જગ્યાઓ માટે 3780 ઉમેદવારો, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા વર્ગ-3ની જગ્યાઓ માટે 6,408 પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વાર વર્ગ-3 ની જગ્યાઓ માટે 12,145 પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 12,705 ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવી છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત
આ સરકારી નોકરી માટે ઉમેદવાર માન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી એટલે કે ગ્રેજ્યુશન કરેલું હોવું જરૂરી છે. ઉપરાંત જે-તે પદ માટે આવશ્યક શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી જરૂરી છે. ઉમેરવારને ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષાનું પુરતું જ્ઞાન હોવું જોઇએ. અરજદાર પાસે કોમ્પ્યુટરના બેઝિક નોલેજની ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ કે પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે.

[web_stories title=”true” class=”VK-desktop” excerpt=”false” author=”false” date=”false” archive_link=”true” archive_link_label=”View all stories” circle_size=”150″ sharp_corners=”false” image_alignment=”center” number_of_columns=”3″ number_of_stories=”3″ order=”DESC” orderby=”post_date” view=”carousel” /]