31 મે સુધી I khedut portal પર ખેતીના સાધનો- ટ્રેક્ટર સહીતની સબસીડી મેળવવા કરો ઓનલાઇન આવેદન

Published on Trishul News at 4:37 PM, Fri, 26 April 2019

Last modified on April 26th, 2019 at 4:37 PM

ખેતીવાડી વિભાગની સબસીડી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ ચાલુ થઈ ગયેલ છે. આપ તા. 29/04/2019 થી તા. 31/05/2019 સુધી અરજી કરી શકશો. ખેતીવાડી વિભાગના તમામ ઘટકોમાં આપ અરજી કરી શકશો. જેમાં મુખ્યત્વે.

ટ્રેક્ટર, પાવરટીલર, પાવર થ્રેશર (હલર), રોટાવેટર, કલ્ટીવેટર (દાંતી), વાવણીયો, રાંપ, એમ.બી પ્લાઉ ( સવડુ/હળ)

પંપસેટ (સબ મર્સિબલ મોટર- પંપ, ઓઈલ એન્જીન), અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ (PVC)., ખુલ્લી પાઇપ લાઇન., દવા છાંટવાનો પંપ, તાડપત્રી, હેન્ડ ટુલ કીટ, ચાફ કટર.

વગેરે ઘટકોમાં અરજી કરી શકો છો.

અરજી કરવા માટે I Khedu portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કરવા માટે જરૂરી આધાર પુરાવા. ?

? 8/અ
? 7-12
? આધારકાર્ડ
? રેશનકાર્ડ
? મોબાઈલ નંબર
? બેંક પાસબુકની ઝેરોક્ષ

? અરજી કરવા માટે ક્યા જશો.

? ગ્રામ પંચાયત ખાતે કમ્પ્યુટર ઓપરેટર.
? ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી આપનાર કમ્પ્યુટર વાળા.
? ડીલર પણ આપને અરજી કરી આપશે.

✅ અરજી કર્યા બાદ અરજીની પ્રીંટ ભુલ્યા વગર વહેલી તકે દિવસ ૭ મા આપના ગ્રામસેવક (ખેતી) અથવા વિસ્તરણ અધિકારીશ્રી (ખેતી) ને જમાં કરાવવાની રહેશે.

? અરજી સાથે જોડવાના કાગળ.?

? અરજીની પ્રીંટ.
? આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ.
? મોબાઈલ નંબર.
? બેંક પાસબુક ની ઝેરોક્ષ.
? 8/અ.

સબસીડીને લગતી વધુ માહીતી અને અરજી કરવા માટે I khedut portal ની મુલાકાત કરશો.

[web_stories title=”true” class=”VK-desktop” excerpt=”false” author=”false” date=”false” archive_link=”true” archive_link_label=”View all stories” circle_size=”150″ sharp_corners=”false” image_alignment=”center” number_of_columns=”3″ number_of_stories=”3″ order=”DESC” orderby=”post_date” view=”carousel” /]

Be the first to comment on "31 મે સુધી I khedut portal પર ખેતીના સાધનો- ટ્રેક્ટર સહીતની સબસીડી મેળવવા કરો ઓનલાઇન આવેદન"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*